pondelok, december 06, 2021
Facebook
  Sezóna
 Izba
  celoročne

 

 Vianoce / Silvester /Zimné prázdniny / Veľká noc / jarné prázdniny

 2 lôžková    45€ 50€
 3 lôžková    67,50€  75€
 4 lôžková   90€ 100€

 Apartmán 

 Apartmán mezonetový (8 lôžkový s prístelkami)

 

160€

180€

160€

200€

 Prístelka   10€ 20€
 Poplatok za psa   5€ 5€

 

Deti do 2 rokov bez nároku na lôžko zdarma.

Cena za ubytovanie je uvedená za izbu na noc. Za prístelok v každej izbe sa dopláca suma podľa platného cenníku. Cena nezahrňuje stravu ani miestnu daň za ubytovanie1 € /noc/osobu nad 10 rokov.

V cene je zahrnutý vývoz a zvoz do penziónu snežným skútrom v zimnom období.

Nie je možné ubytovanie na jednu noc.

Ubytovanie bez stravy nie je možné.

Platba kartou nie je možná.

Ceny sú uvedené v eurách s DPH.

  Dospelý Deti do 10 rokov
Plná penzia 23€ 17€
Polpenzia 16€ 13€
Raňajky 8€ 7€

 

Zrušenie pobytu:

V prípade zrušenia pobytu je klient povinný zaplatiť stornovacie poplatky podľa všeobecných podmienok ubytovania.

 

Ubytovacie podmienky penziónu HOREC Králiky

Všeobecné podmienky ubytovania v penzióne HOREC

 1. Izbu je možné obsadiť v deň príchodu na pobyt  po 15:00 hod. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na recepcii hotela najneskôr do 19:00 hod.  V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 19:00 hod. max. do 22.00 hod Králiky spol, s.r.o /ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt. 
 2. Izbu treba uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. Hosť je povinný sa odhlásiť pri odchode na recepcii. Penzión môže v prípade neskorého odchodu hosťa z  izby /po 10:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100%- z ceny ubytovania na osobu/noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie  hosťovi neprináleží. 
 3. Cena ubytovania nezahŕňa daň za ubytovanie pre mesto Banská Bystrica /rekreačný poplatok/. Rekreačný poplatok sa platí samostatne na recepcii
 4. Otváracia doba reštaurácie: denne 08:00 – 21.00
  • Podávanie raňajok: 08:00 – 9:30 formou švédskych stolov
  • Podávanie obedov: 12:30 - 14:00 výber z menu
  • Podávanie večere: 18:00 - 20:30 výber z menu
 1. Hosť je povinný vopred uhradiť zálohu vo fakturovanej výške najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. V prípade rezervácie celého penziónu sa rátajú pevné lôžka aj prístelky. Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:
  • pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty ubytovania
  • pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty ubytovania
  • pri zrušení objednávky 03-14 dní pred nástupným termínom 50% z hodnoty ubytovania
  • pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty ubytovania
  • pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácie v nemocnici atď. po predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty ubytovania

Dobropisovanú sumu vráti Králiky spol, s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet a nie v hotovosti.

V prípade zrušenia skupinovej objednávky ako je lyžiarsky výcvik, škola v prírode, tábor je účtovaný storno poplatok vo výške 100% z objednanej sumy.

 1. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v penzióne po dobu 1 mesiaca.
 2. Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Penzión je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.
 1. Pobyt hostí v hoteli a v areáli poskytovateľ upravuje Ubytovacím poriadkom , ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných ubytovacích podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
 3. Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 4. Penzión môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť na recepcii  platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas  k ich spracúvaniu  v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu  ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Králiky spol, s.r.o. spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje  na vyplnenie tlačiva " Hlásenie pobytu" pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.. 
 6. V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj.
 7. Za hotovosť a cenné veci penzión nezodpovedá
 8. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 9. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia penziónu. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch penziónu a to vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu.
 10. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 11. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 12. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou. V zime je parkovanie zabezpečené na parkovisku strediska SKI Králiky.
 13. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 14. Objednávateľ doručením rezervácie na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v hoteli potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí. 

Platnosť od: 1.7.2015