Monday, December 06, 2021
Facebook

Zásady ochrany osobných údajov Králiky spol, s.r.o.

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku.

Spoločnosť Králiky spol, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Králiky spol, s.r.o. , Penzión Horec, 97634,Králiky IČO:36004936

pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Spoločnosť Králiky spol s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

Králiky spol, s.r.o. zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám.

Zhromažďujeme len údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov t.j, predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku podľa§ 28 ods. 3. písm. c) Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, alebo vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti Králiky spol, s.r.o., ktoré vás zaujímajú.

Chceme Vás ubezpečiť, že Králiky spol, s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1.

Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.

2.

Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.

3.

Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorý má prístup k vašim osobným údajom, musí dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov Králiky spol,s.r.o.

4.

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.

5.

Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.

6.

Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

7.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. Tento súhlas sa nazýva aj explicitný súhlas.

8.

Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Králiky spol,s.r.o.

9.

Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

10.

Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať spoločnosť Králiky spol,s.r.o. v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

Králiky spol, s.r.o. Penzión Horec, 97634, Králiky.

e-mailová adresa:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Králiky spol,s.r.o.

12.

Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.

13.

Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

14.

Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.